Sugrįžimas / Return

Lauko skulptūros. 2014. Metalas, augalai. Molėtų skulptūrų parkas, Molėtai, Lietuva.

Mažoji plastika. 2016. medis, sąmana, bonsai. Pristatyta personalinėje parodoje „AtRiedėjo“ Šv. Jono gatvės galerija, Vilnius, Lietuva.

Skulptūrų grupė „Sugrįžimas…“ – menine kalba idealizuotas socialinis reginys, organiškai išaugantis iš mūsų dvasinės pasaulėjautos ir kūrybine energija nukrypstantis naujais keliais žemėje palikdamas savo ir praeities šešėlius ežero vandenyse.

Šioje skuptūrų grupėje gamtos įkūnijimas, artimas idealui, galingai ir iškilmingai dunkso prieš mus laivo korpusuose, kylančiuose virš vilnijančio ežero. Laivuose mūsų gamtos, lietuvybės ir šeimos simboliai – sodžiaus medžiai, piliakalnis, namas. Per laiką atitrūkę ar savo norų Lietuvą palikę ženklai grįžta namo: žmonės, atradę Lietuvos gamtos grožį, tradicijų ir legendų prasmę, šalies ir šeimos istorijų gijas, grįžta namo iš fizinės ir dvasinės emigracijos. 

Outdoor sculpture. 2014. Metal, vegetation. Molėtai sculpture park, Molėtai, Lithuania.

Small scale sculptures. 2016. Wood, moss, tree. Small scale sculpture presented in personal exhibition “AtRiedėjo” in St. John Street Gallery, Vilnius, Lithuania.

Sculpture group “Retun…” – is an idealised social spectacle that, through the use of artistic means, rises instinctively from our emotional attitude and takes new creative paths leaving itself and the shadows of the past amidst the waters of the lake.

In this sculpture group an embodiment of nature, so close to its ideal, rises before us above the rippling lake in the hulls of ships. In those ships one can identify symbols of nature, Lithuanianism and family – orchard trees, hill fort, a house. These symbols, some of which have been forgotten, others still, have left Lithuania on their own free will, are returning home: people, who have discovered Lithuania, the beauty of its nature, essence of its traditions and legends, threads of family and country histories, are returning home from physical and spiritual emigration.

Nuorodos / links:

https://www.youtube.com/watch?v=wskby90cbpQ

https://www.infomoletai.lt/lankytinos-vietos/moletu-skulpturu-parkas/

http://www.menoparkas.lt/35714/parodos.html?paroda=39664